Betaling via retour Tikkie

Algemene Voorwaarden

  1. Dit artikel is van toepassing op de betalingen die gebruiker verricht via Tikkie (een (terug)betaaldienst van ABN Amro). Deze betalingen via Tikkie zijn hierna te noemen: ‘retour tikkie’. Met retour tikkie kan gebruiker onder andere de prijs van ingekocht schroot giraal in plaats van chartaal voldoen aan contractant.
  2. Retour tikkie is een door gebruiker aangeboden service, niet een recht van contractant. Gebruiker kan aldus elke contractant op elk willekeurig moment, zonder opgaaf van redenen, uitsluiten van het gebruik van retour tikkie, althans geen betaling via retour tikkie (meer) aanbieden.
  3. Alleen als contractant (1) de Tikkie app heeft geïnstalleerd op zijn mobiele telefoon en (2) over een Nederlandse bankrekening (betaalrekening) beschikt die aan die Tikkie app is gekoppeld, kan contractant gebruik maken van retour tikkie.
  4. Indien contractant kiest voor betaling via retour tikkie, zal gebruiker via Tikkie een QR-code doen generen die de contractant recht geeft op uitbetaling van het overeengekomen bedrag via Tikkie. Gebruiker zal deze QR-code aan contractant verstrekken door deze QR-code digitaal dan wel fysiek weer te geven dan wel te overhandigen. Voor uitbetaling van het overeengekomen bedrag dient contractant de QR-code te scannen met de Tikkie app op zijn mobiele telefoon. Na het doorlopen van de stappen in de Tikkie app, zal het bedrag waar de QR-code recht op geeft door Tikkie (binnen 1 dag) op de bankrekening van contractant gestort worden.
  5. De verstrekte QR-code kan slechts eenmalig worden gebruikt.
  6. De verstrekte QR-code is slechts 5 minuten geldig.
  7. Met het verstrekken van de QR-code aan contractant heeft gebruiker voldaan aan haar betalingsverplichting jegens contractant, behoudens in het geval de verstrekte QR-code verloopt zonder dat de QR-code is gebruikt om een uitbetaling via Tikkie te realiseren.
  8. In het geval er discussie bestaat met betrekking tot de vraag of de verstrekte QR-code is gebruikt om een uitbetaling via Tikkie te realiseren is de administratie van gebruiker leidend.
  9. Door gebruik te maken van retour tikkie erkent contractant de beperkingen en risico’s van het internet te kennen en te accepteren, zoals het risico op onderbreking van de internetverbinding en het risico op verlies van (persoons)gegevens of geld door bijvoorbeeld virussen. Contractant is bij het gebruik van retour tikkie zelf verantwoordelijk voor een werkende internetverbinding en voor het deugdelijk beveiligd zijn van die verbinding en zijn mobiele telefoon.
  10. Gebruiker is jegens contractant op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die verband houdt met de werking of het niet werken van de Tikkie app of verstrekte QR-code(s).